„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są: mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na procesy gospodarcze. Artykuły mogą mieć zarówno charakter empiryczny, jak i teoretyczny.

Autorzy powinni obiektywnie omówić znaczenie pracy badawczej, a także przedstawiać zagadnienia w wystarczająco szczegółowy sposób wraz z podaniem źródeł, aby umożliwić innym osobom powtórzenie przeprowadzonych badań. Podawanie niezgodnych z prawdą lub świadomie niedokładnych twierdzeń jest zachowaniem nieetycznym i niedopuszczalnym. Artykuły powinny być obiektywne i wyczerpujące oraz prezentować dokładny stan wiedzy. Autorzy powinni dołożyć starań, aby prace były w całości oryginalne. Jeżeli korzystają one z wyników innych prac lub zawierają cytaty innych osób, powinno wskazywać się ich źródło. Wszelkie formy plagiatu są zachowaniem nieetycznym i niedopuszczalnym. Zgłaszanie tej samej pracy do publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie, w tym samym czasie, jest zachowaniem nieetycznym i niedopuszczalnym. Autorzy nie powinni zgłaszać do publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie artykułów przedstawiających zasadniczo to samo badanie. Autor nadsyłający pracę zbiorową powinien upewnić się, że pozostali autorzy w pełni zgadzają się na ostateczną wersję pracy, a także na jej zgłoszenie do publikacji.

 1. Artykuł może być przygotowany po polsku lub po angielsku (British spelling). W przypadku artykułów w języku polskim należy na oddzielnej stronie załączyć tłumaczenie tytułu i streszczenia na język angielski.

 2. Artykuł musi być nadesłany w formacie PDF na adres: bik@nbp.pl
 3. Artykuł nie może być wcześniej opublikowany, nie może także być przedmiotem postępowania kwalifikującego go do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.

 4. Tekst musi być przygotowany z podwójną interlinią (ang. double spaced), z marginesami i ponumerowanymi stronami. Tytuły i podtytuły powinny być krótkie.

 5. Tabele i wykresy mogą być włamane w tekst.

  Ze względów praktycznych oraz mając na uwadze odbiorcę tekstu, prosimy jednak, aby rozbudowane tabele i obszerne wykresy panelowe były umieszczane – jak dotychczas – w aneksie końcowym (przy uwzględnieniu ciągłości numeracji tabel i wykresów w tekście).

  W przypadku nagromadzenia dużej ilości materiału ilustracyjnego na paru stronach tekstu, które uniemożliwi przejrzysty skład artykułu, Redakcja zastrzega sobie prawo do przesunięcia wszystkich elementów graficznych do aneksu końcowego.

 6. Pierwsza strona musi zawierać:

  • tytuł;

  • streszczenie o długości nieprzekraczającej150 słów;

  • kody klasyfikacji JEL (Classification System for Journal Articles);

  • słowa kluczowe (maksymalnie 5).
 7. Streszczenie powinno zawierać główne tezy artykułu. Nie należy w nim przedstawiać motywacji do podjęcia badań, analizy wagi poszczególnych problemów ani opisu zawartości tekstu.

 8. W procesie recenzenckim Bank i Kredyt przestrzega reguły podwójnej anonimowości: ani Recenzent ani Autor nie znają wzajemnie swoich personaliów. Ta wersja tekstu jest nazywaną „ślepą” (ang. blind) i taką wersję należy nadesłać do Redakcji.

  • Strona tytułowa ślepej wersji nie może zawierać żadnych nazwisk Autorów ani ich afiliacji.

  • Odwołania do wcześniejszych prac Autorów (artykułów, rozpraw doktorskich, etc.) muszą zostać tak zapisane, aby uniemożliwić identyfikację.

  • Wszelkie podziękowania, odwołania do uczestnictwa w konferencjach, wspólnych grantach, etc. muszą zostać usunięte ze ślepej wersji artykułu.

  • Elektroniczna wersja nadesłanego zbioru PDF zawierającego ślepą wersję artykułu nie może zawierać elementów pozwalających na identyfikację Autora.


 9. Należy do minimum ograniczyć liczbę odsyłaczy.

 10. Wszystkie wzory muszą zostać zapisane jako obiekty Microsoft Equation.

 11. Wzory, tabele, rysunki muszą mieć ciągłą numerację w obrębie całego tekstu.

 12. Odwołania do innych prac należy umieszczać w nawiasie, w głównym tekście (nie w przypisie) w sposób, który ilustrują następujące przykłady.

  Przykład 1: „Z punktu widzenia MFW ich bardzo istotną zaletą jest również to, że wiążą proces kreowania pieniądza z rezerwami zagranicznymi gospodarki (taki pogląd reprezentuje m.in. Kowalski 1992, s. 42).”

  Przykład 2: „Liczne prace pokazują, że nie jest możliwe utrzymywanie kontroli kursu walutowego przy jednoczesnej ekspansji pieniężnej czy fiskalnej (por. np. Krall 1985; Rogot 1999, s. 56-72; Rutter 2000).”

  Przykład 3: „Sheppard (2005), szacuje, że spadek tego deficytu oznaczałby ograniczenie rocznej siły nabywczej o ok. 20%.”

  Przykład 4: „Kontrowersyjna teza Appenaly’ego (2004) nie znalazła empirycznego potwierdzenia (por. badania prowadzone przez Mejora (2000, s. 38-44); Skorbaczewskiego (2000) i Paola (1999, s. 40)”.

 13. Lista cytowanych w tekście prac (bibliografia) powinna być uporządkowana alfabetycznie (i chronologicznie w przypadku tego samego autora) i sporządzona zgodnie z poniższymi zasadami. Kursywą należy zapisać tytuły druków zwartych oraz czasopism.

Książki – nazwisko i pierwsza litera imienia (lub nazwa instytucji), rok wydania w nawiasie, tytuł kursywą, wydawca, miejsce wydania (w przypadku nazw obcojęzycznych, należy stosować oryginalne brzmienie, np. Paris a nie Paryż).

Przykład: Laidler D.E.W. (1993), The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems, Harper Collins College Publishers, New York.

Fragmenty prac zbiorowych - nazwisko i pierwsza litera imienia (lub nazwa instytucji), rok wydania w nawiasie, tytuł, pierwsza litera imienia i nazwisko redaktora, tytuł dzieła kursywą, wydawca.

Przykład 1: Nowak M. (2004), Pozostałe segmenty rynku pieniężnego, w: B. Pietrzak., Z. Polański., B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.

Przykład 2: Christiano L., Eichenbaum M., Evans C. (2000), Monetary Policy Shocks: What Have We Learned and to What End?, w: J. Taylor, M. Woodford (red.), Handbook of Macroeconomics, North-Holland, Amsterdam.

Artykuły opublikowane w czasopismach - nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania w nawiasie, tytuł, tytuł czasopisma kursywą, tom i (lub) numer lub dzień wydania, numery stron.

Przykład 1: Kotłowski J. (2006), Funkcje reakcji Rady Polityki Pieniężnej – analiza logitowa, Bank i Kredyt, nr 4, s. 3-18.

Przykład 2: Sławiński A. (2002), Złoty i dealerzy, Rzeczpospolita, 24 stycznia, s. B1.

Przykład 3: Bernanke B., Boivin J. (2006), Monetary Policy in a Data-Rich Enviroment, Journal of Monetary Economics, Vol. 50, No. 3, s. 525-546.

Materiały ze stron internetowych - nazwisko i pierwsza litera imienia autora, rok w nawiasie, tytuł, adres strony.

Przykład: Krugman P. (1998), What Happened to Asia, http://web.mit.edu/krugman/www/DISINTER.html.
Inne materiały - nazwisko i pierwsza litera imienia autora (lub nazwa instytucji), tytuł kursywą, nazwa wydawnictwa, numer, wydawca, miejsce wydania (w przypadku nazw obcojęzycznych, prosimy stosować angielskie nazwy).

Przykład 1: Flood R., Marion P. (1998), Self-Fulfilling Risk Predictions: An Application to Speculative Attacks, Working Paper, No. 124, IMF, Washington D.C.

Przykład 2: IMF (2006), World Economic Outlook. Globalization and Inflation, April, IMF, Washington D.C.

Przykład 3: Chmielewski T. (2003), Od kursu płynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, Materiały i Studia, nr 163, NBP, Warszawa.

Teksty przygotowane niezgodnie z powyższymi zasadami zostaną odrzucone.WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW PRZYJĘTYCH DO DRUKU

Dodatkowe wymagania, w stosunku do powyżej sformułowanych są następujące.
 1. Pierwsza strona musi zawierać:

  • nazwiska Autora/Autorów i ich afiliacje;

  • tytuł;

  • streszczenie o długości nieprzekraczającej150 słów;

  • kody klasyfikacji JEL (Classification System for Journal Articles);

  • słowa kluczowe (maksymalnie 5);

  • nazwisko i adres e-mail’owy Autora, do którego mogą zwracać się Czytelnicy.

 2. Ewentualne podziękowania muszą być zawarte na oddzielnej stronie umieszczonej po bibliografii i przed tabelami i rysunkami.

 3. W tej wersji tekstu odwołania do wcześniejszych prac Autora/Autorów mogą mieć charakter jawny.

 4. Artykuł musi być nadesłany w formie elektronicznej, w postaci zbioru Word.doc.

 5. Należy dołączyć odrębny plik Excela z wykresami i danymi do wykresów. Wykresy powinny być monochromatyczne (w odcieniu czerni).

Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania korekt językowych.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 11/21. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail oraz afiliacja) wraz z artykułem zostaną udostępnione bliżej nieokreślonym odbiorcom poprzez ich publikację na łamach „Banku i Kredytu” (wersja papierowa) oraz na stronach internetowych „Banku i Kredytu” (wersja elektroniczna). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich korekty. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i zależne do Pani/Pana zgody, jednakże niezbędne dla zapewnienia właściwej publikacji artykułu w „Banku i Kredycie”.


 Wskazówki dla autorów (PDF)


Copyright © 1998-2017 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję