Henryka Maria Bednarska
Kontrola wewnętrzna jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań w bankach

W artykule zwrócono uwagę na rolę kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych. Autorka odwołuje się do opracowań i publikacji, w tym standardów i wytycznych profesjonalnego funkcjonowania kontroli wewnętrznej. Wskazuje na potrzebę wyeliminowania problemów ze zrozumieniem terminologii kontroli wewnętrznej - tj. kontroli wewnętrznej jako mechanizmów (intenal control mechanisms) i kontroli wewnętrznej jako funkcji (internal audit).

W opracowaniu zwraca się uwagę na czynniki decydujące o skuteczności działania kontroli wewnętrznej w bankach, na rolę i zadania departamentu kontroli wewnętrznej jako instrumentu oceniającego efektywność kontroli wewnętrznych i ich monitorowania. Podkreśla się znaczenie systemu silnych wewnętrznych czynników kontrolnych pomocnych w zapewnieniu realizacji celów i zadań instytucji bankowych.

W drugiej części opracowania przedstawiono działania, na których koncentruje się nadzór bankowy. Wskazano techniki i procedury nadzorcze na miejscu i zza biurka. Przedstawiono również główne źródła wad kontroli wewnętrznej - w ocenie Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego.

W końcowej części artykułu omówiono kontrolę wewnętrzną jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań strategicznych w bankach. Wskazano na nowe wyzwania w zakresie badań i oceny kontroli wewnętrznej i potrzebę zmiany podejścia w badaniach - w kierunku identyfikacji ryzyka.

Nadzór bankowy nie stanowi elementu kontroli wewnętrznej banku, bowiem działania dotyczące niekorzystnych zjawisk w banku mają charakter
ex post. Koncentruje on uwagę banków na znaczeniu solidnych wewnętrznych czynników kontrolnych. Ich struktura oparta jest na pięciu wzajemnie powiązanych elementach kontroli wewnętrznej. Działanie banków w tym zakresie to temat badań oraz przedmiot oceny nadzoru bankowego podczas inspekcji na miejscu.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję