Michał Rubaszek, Dobromił Serwa
Prognozowanie kursu walutowego. Model nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych

W pracy zaprezentowano model nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych (NSZ), opisujący zmienność w czasie różnicy stóp zwrotu z inwestycji w zagraniczne i krajowe papiery wartościowe. Nadzwyczajną stopę zwrotu związaną z inwestycją w Polsce dokonywaną przez inwestora zagranicznego postanowiono uzależnić od zmiennych, reprezentujących czynniki kształtujące klimat inwestycyjny w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Do zmiennych, które bezpośrednio wpływają na poziom nadzwyczajnej stopy zwrotu, należą m.in. tempa wzrostu indeksów giełdowych, struktury terminowe oprocentowania bonów skarbowych i przyrosty rentowności bonów skarbowych. Przedstawiono hipotezę istnienia premii za ryzyko z inwestycji w papiery wartościowe objęte ryzykiem. Dostarcza ona argumentu za włączeniem do modelu NSZ warunkowej wariancji z tej części modelu, która nie została opisana przez inne zmienne makroekonomiczne. Zaproponowano użycie modelu klasy ARCH do modelowania powyższej wariancji. Skonstruowany model wykorzystano do krótkookresowej prognozy poziomu kursu dwóch najważniejszych dla polskiej gospodarki zagranicznych walut: dolara amerykańskiego oraz marki niemieckiej. Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie dodatniej nadzwyczajnej stopy zwrotu z inwestycji w polskie papiery wartościowe oraz świadczą o występowaniu związku między przyszłą wartością kursu walutowego i aktualnymi poziomami zmiennych pochodzących z rynków finansowych. Możliwe rozwinięcie tego modelu polega na odrzuceniu hipotezy efektywności rynków finansowych i dodaniu zmiennych opóźnionych jako regresorów opisujących zmiany nadzwyczajnej stopy zwrotu.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję