Tadeusz Dudycz
CFROI jako nowe narzędzie do pomiaru osiągnięć finansowych przedsiębiorstw

Narastająca krytyka tradycyjnych (księgowych) miar osiągnięć finansowych przedsiębiorstwa stała się inspiracją do poszukiwań nowych koncepcji, które byłyby w stanie sprostać nowym wyzwaniom, stawianym miernikom osiągnięć finansowych.

Opracowywaniem nowych koncepcji zajęły się głównie firmy konsultingowe w Stanach Zjednoczonych. Z wielu propozycji największe uznanie zdobyły sobie trzy mierniki:
  1. EVA (ang. Economic Value Added), opracowana przez firmę Stern Stewart & Co.;
  2. CFROI (ang. Cash Flow Return on Inwestment), popularyzowane przez HOLT Value Associates oraz Boston Consulting Group (BCG);
  3. SVA (ang. Shareholder Value Added), produkt firmy LEK/Alcar Consulting.
W artykule zaprezentowano CFROI, będące stopą dyskontową, przy której suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych brutto zrówna się z wydatkami poniesionymi na ich osiągnięcie. Zarówno przepływy, jak i nakłady do celów obliczania CFROI szacowane są w cenach stałych na podstawie modelu ekonomicznego - korygującego wiele "spaczeń", znajdujących się w tradycyjnych (księgowych) miarach. Dzięki temu miara ta jest realnym ROI (ang. Return on Investment) możliwym do porównywania w różnych okresach, nawet przy różnych poziomach inflacji, a także między różnymi przedsiębiorstwami, bez względu na kraj, w którym się znajdują, i stosowane standardy rachunkowości. CFROI wyższe od przeciętnego realnego zwrotu rynkowego sprawia, że rynek wycenia przedsiębiorstwo powyżej bieżącej wartości jego aktywów netto.

Z CFROI połączony jest cykl życia przedsiębiorstwa, który opracowany jest przy założeniu, że przedsięwzięcia o zwrocie wyższym od przeciętnego będą przyciągać konkurencję i w konsekwencji zwrot z nich będzie zmierzał do przeciętnego.

W artykule na przykładzie danych hipotetycznego przedsiębiorstwa X zademonstrowano procedurę obliczania wszystkich składowych niezbędnych do obliczenia CFROI oraz szacowania bieżącej wartości aktywów netto.

W zakończeniu artykułu zaprezentowano kryteria porównania mierników, przy których CFROI - zdaniem autora tego porównania - jest najlepszą miarą.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję