Andrzej Karpio
Stopa zwrotu z portfela depozytów bankowych

Artykuł prezentuje opis miary zwrotu z portfela depozytów bankowych oprocentowanych niezmiennymi w czasie, ale różniącymi się między sobą stopami procentowymi. Za punkt wyjścia przyjmuje się ciągłą zależność od czasu posiadanego kapitału, co wymaga zdefiniowania miary zwrotu z inwestycji innej niż tradycyjnie stosowana. Opierając się na pożądanych z punktu widzenia ekonomicznego własnościach takiej miary, autor pokazuje, że jest nią logarytm ze stosunku kapitału w różnych chwilach czasu. W szczególności tak zadana przedziałowa stopa procentowa (zwrotu) jest wielkością addytywną, tzn. suma stóp zwrotu też jest stopą zwrotu. Oznacza to, że charakteryzuje ona zmianę kapitału w całym okresie inwestycji, niejako globalnie. Przyjęta definicja pozwala charakteryzować tempo przyrostu kapitału za pomocą chwilowej (krótkiej) stopy zwrotu, mającej postać średniej ważonej, z wagami będącymi udziałami poszczególnych depozytów w całej inwestycji. W miarę upływu czasu dąży ona do największej spośród stóp oprocentowania charakteryzujących rozważane depozyty. Jest tak dlatego, że systematycznie wzrasta względny udział kapitału złożonego na tym właśnie rachunku w porównaniu z pozostałymi depozytami, wchodzącymi w skład rozważanego portfela.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję