Aleksandra Duliniec
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

W koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa celem działania jest maksymalizacja wartości rynkowej firmy. Przyjęcie tego kryterium oznacza dążenie do maksymalizowania korzyści właścicieli z ich majątku zaangażowanego w przedsiębiorstwie. Rosnąca instytucjonalizacja oraz globalizacja rynków kapitałowych zwiększają presję na zarządy spółek publicznych, aby podejmowały skuteczne działania, których podstawowym celem byłoby zwiększanie wartości przedsiębiorstw, co prowadziłoby do wzrostu cen akcji oraz stóp zwrotu realizowanych przez akcjonariuszy.

Powiązanie efektów działań podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwem ze wzrostem jego wartości rynkowej jest możliwe dzięki wykorzystaniu koncepcji wartości ekonomicznej, zwanej też wartością zdyskontowanych strumieni pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. Do najważniejszych czynników wzrostu wartości przedsiębiorstwa, wynikających z decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych podejmowanych przez zarząd firmy, należą: marża zysku operacyjnego, tempo wzrostu aktywów netto i sprzedaży, koszt i struktura kapitału oraz długość okresu wzrostu. Mają one wpływ na kształtowanie się przyszłych przepływów pieniężnych netto i wysokości stopy dyskonta.

Rzeczywista wartość przedsiębiorstwa jest weryfikowana na rynku kapitałowym. Informacje dotyczące działalności firmy oraz jej planów rozwoju, znajdują odzwierciedlenie w cenach akcji tej spółki.

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa rodzi potrzebę zastosowania dodatkowych mierników oceny wyników działania przedsiębiorstwa. Tradycyjne wskaźniki finansowe oparte na danych księgowych nie uwzględniają wszystkich czynników, mających wpływ na wartość firmy. Miernikami wzrostu wartości przedsiębiorstwa są: rynkowa wartość dodana (MVA) i ekonomiczna wartość dodana (EVA).

Zarząd przedsiębiorstwa może podejmować różne działania, których celem jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa. Polegać one mogą na restrukturyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, nie wymagającej zmian w wielkości majątku firmy, restrukturyzacji zewnętrznej, obejmującej realizację projektów inwestycyjnych o dodatniej zaktualizowanej wartości netto (NPV > 0) lub restrukturyzacji kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję