Wojciech Grzegorczyk
Miejsce komórki marketingowej w strukturze banku

Artykuł dotyczy organizacji działalności marketingowej w bankach, a w szczególności umiejscowienia komórki marketingowej w strukturze organizacyjnej banku. Można tu wykorzystać kryterium funkcjonalne, według którego wyodrębnia się stanowiska pracy, odpowiadające za przygotowanie i realizację poszczególnych elementów marketingu-mix. Następne kryterium pozwala utworzyć stanowiska pracy, odpowiadające za całość marketingu dla poszczególnych grup produktów. Kolejne kryterium wynika z realizowanej strategii segmentacyjnej - tzn. poszczególne stanowiska pracy w komórce marketingowej są odpowiedzialne za całość działań marketingowych w odniesieniu do poszczególnych segmentów rynku (rozumianych także jako regiony działania). Zakłada się także, że komórka marketingu powinna być podporządkowana tylko głównemu kierownikowi banku.

W praktyce w większości banków w Polsce umiejscowienie i organizacja komórki marketingowej są nieprawidłowe. Nie są one podporządkowane kierownikowi naczelnemu banku, obok nich powoływane są dodatkowe komórki, zajmujące się działaniami marketingowymi (np. komórki ds. public relations, czy nowego produktu), co może powodować dublowanie tych działań. Na szczeblach oddziałów z reguły brak jest uprawnień do podejmowania decyzji marketingowych. W rezultacie znaczenie komórek marketingowych w strukturze banków jest niewielkie.

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję