„Bank i Kredyt” publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów. Redakcja preferuje prace, w których analizowane są: mechanizmy ekonomiczne, w szczególności procesy pieniężne, rynki finansowe oraz funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na procesy gospodarcze. Artykuły mogą mieć zarówno charakter empiryczny, jak i teoretyczny.

Chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do nadsyłania tekstów do „Banku i Kredytu”. Każde czasopismo naukowe jest tak dobre, jak dobre są teksty, które publikuje. Dlatego tak bardzo zależy nam na Państwa artykułach. Naszą ambicją jest, aby „Bank i Kredyt” był najlepszym czasopismem ekonomicznym w Polsce, nadającym ton naukowej dyskusji o gospodarce.

Z wieloletniego doświadczenia redakcji „Banku i Kredytu” wynika, że jakość tekstów i − co za tym idzie − szanse na ich publikację często zależą od przestrzegania kilku stosunkowo prostych zasad. Doświadczeni pracownicy naukowi prawdopodobnie znają je wszystkie i stosują w codziennej pracy. Dla tych z Państwa, którzy są młodymi pracownikami nauki lub doktorantami i nie są pewni, jakie są cechy dobrego artykułu naukowego, zamieszczamy poniżej kilka wskazówek. Nie są to warunki, których spełnienie jest konieczne. Ich zadaniem nie jest krępowanie swobody wypowiedzi. Historia zna przecież wiele przykładów wybitnych odkryć, które zostały przestawione w sposób ekscentryczny. Jeśli jednak nie zamierzają Państwo z nich korzystać, warto robić to świadomie i tak, aby nie ucierpiała jakość tekstu.

 1. Przed złożeniem tekstu do publikacji radzimy zapoznać się z „Informacjami dla Autorów” oraz artykułami znajdującymi się we wcześniejszych numerach „Banku i Kredytu”. Pozwoli to zorientować się, jaki jest profil tematyczny naszego czasopisma. Umożliwi również wzięcie pod uwagę aspektów formalnych, np. typowej objętości artykułów, struktury, typowego sposobu prezentacji.

 2. Warto zdefiniować, czy artykuł ma charakter teoretyczny czy empiryczny. Możliwy jest oczywiście przypadek, gdy w artykule występuje rodzaj idealnej równowagi pomiędzy tymi obszarami. Niemożność zdefiniowania charakteru tekstu oznacza najczęściej, że właściwym miejscem jego opublikowania jest inne czasopismo.

 3. Głównym zadaniem tekstu naukowego jest upowszechnienie odkrycia, obserwacji, metodyki lub modelu. Czytelnik powinien mieć zatem możliwość szybkiego zorientowania się, jaka jest główna myśl tekstu. Dobrym zwyczajem jest jasne sprecyzowanie celu artykułu. Najlepiej cel ten wyrazić w dwóch-trzech zdaniach, umieszczonych na początku artykułu. Trudności ze zwięzłym sformułowaniem celu mogą (choć nie muszą) świadczyć o tym, że Autor zawarł zbyt wiele wątków w jednym opracowaniu. W takim przypadku może lepiej zamiast jednego artykułu napisać dwa, spójniejsze wewnętrznie.

 4. Jeżeli został określony cel artykułu, należy go rozwinąć. Rozwinięcie takie powinno polegać na sformułowaniu hipotez badawczych weryfikowanych w dalszej części tekstu. Należy je sformułować klarownie, ponieważ stanowią o wartości artykułu dla Czytelników.

 5. Streszczenie artykułu powinno prezentować w skrócie cel i główne wnioski płynące z analizy. Powinno być zrozumiałe bez czytania całego artykułu. Jego zadaniem jest zachęcenie potencjalnego Czytelnika do dalszej lektury. Należy pamiętać, że jeżeli streszczenie jest źle napisane, zmniejsza to znacznie liczbę Czytelników, a więc i szanse na cytowanie artykułu.

 6. W każdym tekście naukowym bardzo istotna jest rola wstępu. Po jego przeczytaniu odbiorca tekstu decyduje, czy warto czytać dalej, dlatego wstęp powinien przekazywać najważniejsze treści artykułu. Warto unikać umieszczania we wstępie spostrzeżeń natury filozoficzno-historycznej, np. „już od niepamiętnych czasów ludzie interesowali się…”, „już Adam Smith zauważył, że…”. Lepiej rozpocząć od prezentacji głównej myśli i celu pracy.

 7. Ważnym elementem artykułu są dobrze dobrane odwołania do literatury. Ich rolą jest pokazanie analizowanego zagadnienia w szerszym kontekście i przekonanie Czytelnika, że prezentowane badanie zwiększa istniejący stan wiedzy.

 8. Wskazane jest przedstawienie wyczerpującego opisu źródeł danych empirycznych, wykorzystywanych zmiennych i ich transformacji. Należy dążyć do sytuacji, w której Czytelnik na podstawie informacji zamieszczonych w artykule mógłby (potencjalnie) powtórzyć prezentowaną analizę empiryczną i uzyskać takie same wyniki. Oczywiście nie dotyczy to badań opartych na danych publikowanych częściowo, niepublikowanych czy poufnych.

 9. Zmienne powinny być konsekwentnie oznaczane w całym artykule, a zastosowana notacja – szczegółowo opisana. W miarę możliwości należy stosować oznaczenia powszechnie przyjęte w literaturze anglojęzycznej, np. c – konsumpcja, w – płace. Zwiększa to komunikatywność tekstu.

 10. Tekst powinien się charakteryzować przejrzystą strukturą i ciągłością logiczną. Wykresy i tabele muszą być poprawnie skonstruowane. Powinny uzupełniać tekst, który nie może powtarzać zawartych w nich informacji.

 11. Przygotowany artykuł należy przed wysłaniem do redakcji kilka razy przeczytać. Pozwoli to na wyeliminowanie większości błędów językowych i ocenę, w których miejscach wywód nie jest dostatecznie klarowny. Warto dać artykuł do przeczytania innej osobie (osobom) z prośbą o wskazanie błędów i niejasnych sformułowań.

Zachęcamy, aby przygotowywali Państwo teksty w języku angielskim, co oczywiście zwiększy krąg Czytelników („Bank i Kredyt” ma angielską wersję stron WWW, teksty anglojęzyczne są umieszczane w bazie RePec).

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki ułatwią pracę i pozwolą uniknąć typowych, nietrudnych do wyeliminowania błędów i braków.

Poniżej zamieszczamy linki do wybranych artykułów, w których starano się podpowiedzieć, jak pisać dobre teksty ekonomiczne. Niektóre z nich są poważne i szczegółowe, inne sformułowano z przymrużeniem oka. Mogą stanowić cenną lekturę i źródło inspiracji w pracy badawczej.

Wszystkim obecnym i potencjalnym Autorom życzymy powodzenia w pracy naukowej i zachęcamy do składania tekstów do publikacji w „Banku i Kredycie”.

  Wskazówki EASE dla autorów i tłumaczy (European Association of Science Editors)   How to Build an Economic Model in Your Spare Time by Hal R. Varian (University of California, Berkeley)   Writing Tips for Ph. D. Students by John H. Cochrane (University of Chicago)

Copyright © 1998-2017 Narodowy Bank Polski. All rights reserved.
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję